JAVNI POZIV za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u programu zapošljavanja žena – „ZAželi – ZAposli 3“

Facebook
WhatsApp
Email

Sadržaj

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava od 6. prosinca 2022. godine, KLASA: 983-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-02-01-01/3-22-37, te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020 „Zaželi – program zapošljavanja žena-faza III„ Kodni broj: UP.02.1.1.16.0402, te sukladno odredbama Statuta Općine Podcrkavlje ( „Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 7/18., 7/20 i 34/21 ) Općinski načelnik objavljuje:

JAVNI POZIV
za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u programu zapošljavanja žena – „ZAželi – ZAposli 3“

 

Pozivaju se sve zainteresirane nezaposlene žene s područja Općine Podcrkavlje da dostave prijave za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u Općini Podcrkavlje za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta „ZAželi – ZAposli 3“ , za radno mjesto – DJELATNICA ZA POMOĆ U KUĆI.
• Broj traženih radnika: 12
• Mjesto rada: Poslovi će se obavljati na području Općine Podcrkavlje
• Radno vrijeme: puno radno vrijeme
• Vrsta Ugovora: Ugovor o radu na određeno, puno radno vrijeme
• Trajanje radnog odnosa: 6 mjeseci

Ciljane skupine:
• Nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a (prednost pri zapošljavanju imaju žene od 50 godina naviše, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, žene koje su izašle iz statusa skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice, pripadnice ostalih ranjivih skupina)

Opis poslova:
• Pomoć u dostavi namirnica i drugih potrepština
• Pomoć u održavanju čistoće domova krajnjih korisnika
• Pomoć pri oblačenju i svlačenju korisnika
• Briga o higijeni
• Pomoć u socijalnoj integraciji
• Pomoć u posredovanju u ostvarenju prava (dostava lijekova, plaćanje računa)
• Pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovor i druženje te uključivanje u društvo
• Pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima
• Ostale usluge za kojima se pojavi potreba

Prijavi je potrebno priložiti:
1. zamolbu podnositelja prijave,
2. životopis podnositelja prijave ( obvezno navesti kontakt broj),
3. presliku svjedodžbe o završenoj školi podnositelja prijave,
4. potvrdu izdanu od HZZ-a kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba (potrebno je da datum izdavanja potvrde bude nakon datuma objave Javnog poziva)
5. presliku osobne iskaznice
6. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za podnositelja prijave
7. potpisanu izjavu za slobodnu i izričitu privolu na prikupljanje i daljnje obrađivanje osobnih podataka u postupku provedbe Oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za projekt „ZAželi – ZAposli 3“

Za žene koje pripadaju teže zapošljivoj skupini, potrebno je dostaviti i dokaz o pripadnosti istoj i to:
• žene od 50 godina i više – kopija osobne iskaznice
• osobe s invaliditetom – nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti ,stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom
• žrtve trgovanja ljudima – uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima
• žrtve obiteljskog nasilja – uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja
• azilantice – odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP
• žene koje su izašle iz sustava skrbi ( domova za djecu ) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl. – rješenje/uvjerenje
• liječene ovisnice – potvrda institucije /udruge/pravne osobe da se liječila o ovisnosti o drogama
• povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci – potvrda o otpuštanju
• pripadnice romske nacionalne manjine – izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini
• beskućnice – rješenje Centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište/ prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda Centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnica
• dodatne ranjive skupine definirane od strane Korisnika – potvrda/uvjerenje ili drugi jednakovrijedan dokument nadležnih institucija iz kojeg je vidljivo da se radi o pripadnici ranjive skupine

Prijave se dostavljaju u roku od osam (8) dana od dana objave Javnog poziva na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj omotnici osobno ili putem pošte preporučeno na adresu:

OPĆINA PODCRKAVLJE

Trg 108. brigade ZNG-a 11
35 201 Podcrkavlje
s naznakom: „Za natječaj DJELATNICA ZA POMOĆ U KUĆI – „ZAželi-ZAposli 3“ – NE OTVARAJ“

 

Sve informacije o Javnom pozivu mogu se dobiti putem maila opcina-podcrkavlje@sb.t-com.hr

Ovaj će se Javni poziv objaviti na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i službenoj web stranici Općine Podcrkavlje www.podcrkavlje.hr.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Javnom pozivu. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Sve osobe koje ispunjavaju formalne uvjete ovog javnog poziva bit će pozvane na razgovor te će o mjestu i vremenu održavanja razgovora biti naknadno obaviještene. Obavijest o prijemu na radno mjesto odabrani kandidati će dobiti u zakonskom roku.

OPĆINSKI NAČELNIK:

Tomislav Trtanj

KLASA: 112-01/22-01/3

URBROJ: 2178-13-02/1-23-24

Podcrkavlje, 20.01.2023.

 

PRILOZI

JAVNI POZIV za žene

 

Skip to content