Pravo na pristup informacijama

SADRŽAJ

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/2013; 85/2015) fizičke i pravne osobe mogu od tijela javne vlasti zatražiti informaciju koju posjeduje, raspolaže ili nadzire određeno tijelo javne vlasti.

Zakon o pravu na pristup informacijama svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama, na jednak način i pod jednakim uvjetima omogućuje pravo na pristup informacijama. Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva. Tijelo javne vlasti o zahtjevu za pristup informaciji odlučit će najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14, 15/14)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_12_231.html

 

Službenik za informiranje

 

 

Skip to content